Actes 25 de novembre al Baix Penedès

img_3983Actes 25 de novembre al Baix Penedès

     De cara al 25 de Novembre, Dia Internacional contra les Violències de Gènere, diversos col.lectiu vendrellencs hem organitzat una concentració el divendres 25 a les 19:30 a la Plaça Vella del Vendrell per a rebutjar i respondre entre totes al masclisme. En acabar, a les 20:00 a la Sala D’Actes de la sindical la FC de la CGT del BP hem organitzat un passi del Documental “No solo duelen los golpes” de la Pamela Palenciano. Amb aquest passi podrem veure les violències masclistes en clau de quotidianitat i d’humor i en podrem debatre des de la perspectiva de l’experiència personal. Us hi esperem!

IMG_3944.PNG

MANIFEST 25-N CGT CATALUNYA:

Plantem-li cara a la violència masclista

     Com cada any hem de parlar de feminicidis, de la malaurada llista de dones assassinades que escriu amb sang i silenci l’heteropatriarcat en el que vivim. N’estem ben fartes d’haver de comptabilitzar dones mortes, violades, agredides, vexades i explotades, n’estem tipes d’haver de pensar “una altra? Ja n’hi ha prou!”. Ja en tenim més que prou de viure en aquesta alarma que sembla que ha de continuar essent una normalitat. Doncs no, no són coses que passen i prou.

Les dones assassinades no són casos aïllats ni els seus botxins són bojos. Ells són fills sans del patriarcat i elles has estat víctimes d’un sistema social sencer.

Les dones agredides som dones a les que intenten disciplinar i domesticar a base de tortura psicològica, insults o cops.

Les dones violades i abusades som tractades com a objectes de plaer i de judici estètic al servei dels mascles que no accepten que diguem No o Prou.

Les dones violentades i infantilitzades en parir, menstruar, avortar o durant la lactància som vistes com a cossos socials sobre els que legislar, decidir, medicalitzar o exercir tutories paternalistes.

Les dones que patim escletxa salarial, abusos sexuals a la feina i les ofensives misògines i masclistes de la patronal, som considerades mà d’obra complementària i sobrant, suposadament menys capaç, més dòcil i doblement precaritzable

Les dones que assumim les tasques de cura, de manteniment de les llars i de la vida, de les dependències i les emocions, de manera diària i gratuïta resultem invisibles perquè en l’heteropatriarcat capitalista la vida no compta més que per ser explotada.

Les dones racialitzades, les migrants, som les que no tenen veu i les que aguantem les majors ofensives per motiu de raça, de classe, de gènere…

Les dones som la mudesa social davant les morts, la indiferència general davant l’explotació amb la que fem la nostra tasca diària, som les que rebem els majors cops també en temps de crisi, som en crisi permanent…

Però també som les que diem que tot això és viure en una agressió constant i diària de la que ja en tenim prou. Som les que anem fent passos per a defensar-nos i autodefensar-nos, per a respondre entre totes , i cada una de nosaltres, a tot el que ens violenta. Som les que creem un món nou en el que no volem relacions de poder de cap mena, vingui de qui vingui. Per què som nosaltres, les dones, les treballadores, les que som als marges i a les perifèries, les sempre hem fet i fem les revolucions pioneres des del suport mutu, les que hem fet i fem aquesta xarxa de món nou des de l’autogestió i l’acció directa, sense tutors ni protectors, ni permisos ni vist-i-plaus de les institucions, patriarques o patrons.

Perquè si toquen a una ens toquen a totes!!

Perquè no deixarem cap agressió sense resposta:

Contra les Violències de Gènere, autoorganització, acció directa, suport mutu i autodefensa anarcofeminista!!

Secretaria de Gènere de la CGT de Catalunya

CGT APLAZA LA HUELGA EN BERGÉ TRAS ALCANZAR UN PRINCIPIO DE ACUERDO.

CGT APLAZA LA HUELGA INDEFINIDA EN BERGÉ LOGÍSTICA DE L’ARBOÇ TRAS AL ALCANZAR UN PRINCIPIO DE ACUERDO EN LA MEDIACIÓN.

    Desde CGT informamos que el pasado viernes día 7 de octubre la Sección Sindical de CGT en Bergé Logística S.L. de L’Arboç procedió a registrar la convocatoria de Huelga Indefinida. La Huelga que comenzaría  el próximo día 17 de octubre a las 6 horas, y que hubiese afectado de manera indefinida los diferentes turnos de trabajo, ha sido suspendida al llegar a un principio de acuerdo.

En esta empresa de 40 trabajadores que se dedica a la logística en la división de Sekurit de la empresa Saint-Gobain Cristalería S.L. de l’Arboç, venía incumpliendo reiteradamente los acuerdos suscritos con el Comité de Trabajadores.

En la mediación llevada a cabo en els Serveis Territorials del Departament de Treball en la mañana de hoy, y después de más de 4 horas de duras negociaciones, se han conseguido casi la totalidad de las reivindicaciones reflejado en un principio de acuerdo alcanzado y que erá sometido a las Asambleas de trabajadores, con el fin de discutirlas y dar conformidad o no a la propuesta.

En ella se reflejan los siguientes acuerdos:

  • Reconocimiento de la deuda con los trabajadores en materia de: horas extras, nocturnidad, salarios y complemento Ad Personam.
  • Tres contrataciones indefinidas. Conversión a indefinido de las contrataciones que considerábamos que estaban en Fraude de Ley.
  • Refuerzo efectivo para las líneas con más carga de trabajo. Éstas contarán a partir de ahora con otra persona en aquellos modelos que se fabriquen en todas las líneas a mayor cadencia o que vayan empaquetados con 60 o menos lunas en el caso de la línea GT, previo estudio de una Comisión creada al efecto.
  • Ampliación de 5 minutos en el descanso para el bocadillo. Hasta ahora se disfrutaban de 15 minutos de descanso en las 8 horas, pasando ahora a tener 20 minutos de descanso y computando como tiempo efectivo de trabajo.
  • Reconocimiento de la Sección Sindical de CGT a todos los efectos, tal y como recoge el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Hasta ahora la empresa hacía caso omiso a los requerimientos de información, consulta, etc…

Tras los acuerdos alcanzados en el día de hoy, se han fijado fechas para abrir una Mesa de Negociación en la que se tratarán temas de análisis más profundos por afectar directamente a la parte económica y a la organización de la empresa como son los siguientes:

  • Contratación indefinida de 5 personas a media jornada para dar los relevos de descanso, ampliándoles la jornada para fortalecer el apoyo en las líneas con más carga de trabajo. Hasta ahora las contrataciones son puntuales y a través de ETT´s.
  • Reconocimiento de los pluses de domingo/festivo, y plus de sábado. La empresa y la Sección Sindical de CGT se han comprometido a llegar a un acuerdo para determinar las cantidades a abonar antes del 15 de enero de 2017, que serán abonadas con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Hasta la fecha no se venía cobrando nada, por lo que reportaba lo mismo trabajar un domingo, un festivo o un sábado que cualquier otro día de la semana.

Desde CGT consideramos que el principio de acuerdo alcanzado ha sido un avance en las relaciones laborales con la empresa, ya que no nos conocían en la batalla, y a la vez elimina sustancialmente la precariedad en el empleo que hasta ahora era más que manifiesta, aunque está claro que debemos de seguir negociando para acabar con las contrataciones a través de ETT´s. Además los acuerdos alcanzados tienen carácter estatutario, por lo que tienen el mismo rango jurídico que un Convenio Colectivo y sin fecha de caducidad. Destacar que todos los conceptos retributivos serán incrementados según las tablas salariales del Convenio para las Industrias Siderometalúrgicas de Tarragona.

Con todo ello, invitamos al resto de trabajadores y trabajadoras a organizarse con la CGT y luchar por lo que creemos que es justo. Juntos y organizados somos más fuertes.

¡Si nadie trabaja por tí, que nadie decida por tí!

¡Organízate y lucha!

 SALUD

El Vendrell a 13 de octubre de 2016

CGT AJORNA LA VAGA INDEFINIDA A BERGÉ LOGÍSTICA DE L’ARBOÇ DESPRÉS D’ARRIBAR A UN PINCIPI D’ACORD A LA MEDIACIÓ.

     Des de la CGT informem que divendres passat dia 7 d’octubre la Secció Sindical de CGT a Bergé Logística S.L. de L’Arboç va procedir a registrar la convocatòria de Vaga Indefinida. La Vaga que hauria de començar el proper dia 17 d’octubre a les 6 hores, i que hagués afectat de manera indefinida els diferents torns de treball, ha quedat suspesa en arribar a un principi d’acord. 

En aquesta empresa de 40 treballadors que es dedica a la logística a la divisió de Sekurit de l’empresa Saint-Gobain Cristaleria S.L. de l’Arboç, venia incomplint reiteradament els acords subscrits amb el Comitè de Treballadors.

En la mediació duta a terme en els Serveis Territorials del Departament de Treball aquest matí, i després de més de 4 hores de dures negociacions, s’han assolit quasi totalitat de les reivindicacions que s’han reflectit en un principi d’acord signat i que serà sotmès a les Assemblees de treballadors amb la finalitat de discutir-les i donar conformitat o no a la proposta.

En ella es reflecteixen els següents acords:

Reconeixement del deute amb els treballadors en matèria de: hores extres, nocturnitat, salaris i complement Ad Personam. 

Tres contractacions indefinides. Conversió a indefinit de les contractacions que consideràvem que estaven en Frau de Llei. 

Reforç efectiu per a les línies amb més càrrega de treball. Aquestes tindran a partir d’ara  una altra persona més en aquells models que es fabriquin a totes les línies a major cadència o que vagin empaquetats amb 60 o menys llunes com és el cas de la línia GT, previ estudi d’una comissió creada a l’efecte.

Ampliació de 5 minuts en el descans per a l’entrepà. Fins ara es gaudien de 15 minuts de descans en les 8 hores, passant ara a tenir 20 minuts de descans i computant com a temps efectiu de treball.

Reconeixement de la Secció Sindical de CGT amb caràcter general, tal com recull l’Estatut dels Treballadors i la Llei Orgànica de Llibertat Sindical. Fins ara l’empresa feia cas omís als requeriments d’informació, consulta, etc…

Després dels acords assolits avui, s’han fixat dates per obrir una Taula de Negociació  on es tractaran temes d’anàlisis més profundes i que són els que afecten directament a la part econòmica i a l’organització de l’empresa, com són els següents:

Contractació indefinida de 5 persones a mitja jornada per donar els relleus de descans, ampliant-los la jornada per enfortir el suport a les línies amb més càrrega de treball. Fins ara les contractacions són puntuals i a través de ETT´s.

Reconeixement dels plusos de diumenge/festiu, i plus de dissabte. L’empresa i la Secció Sindical de CGT es comprometen a arribar a un acord per determinar les quantitats abans del 15 de gener del 2017, que seran abonades amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener. Fins avui no es venia cobrant res, per la qual cosa suposava el mateix treballar un diumenge, un festiu o un dissabte que qualsevol altre dia de la setmana. 

Des de la CGT considerem que el principi d’acord aconseguit ha estat un avenç en les relacions laborals amb l’empresa, ja que no ens coneixien en la batalla, i alhora elimina substancialment la precarietat en l’ocupació que fins ara era més que evident, encara que és clar que haurem de seguir negociant per acabar amb les contractacions a través de ETT´s. A més, els acords aconseguits tenen caràcter estatutari, per la qual cosa tenen el mateix rang jurídic que un Conveni Col·lectiu i sense data de caducitat. Destacar que tots els conceptes retributius seran incrementats segons les taules salarials del Conveni per a les Indústries Siderometal·lúrgiques de Tarragona.

Amb tot això, convidem a la resta de treballadors i treballadores a organitzar-se amb la CGT i lluitar pel que creguin que és just. Junts i organitzats som més forts.

Si ningú treballa per tu, que ningú decideixi per tu!

Organitza’t i lluita!

 SALUT

El Vendrell a 13 d’octubre 2016

HUELGA INDEFINIDA EN BERGÉ LOGÍSTICA

CGT CONVOCA HUELGA INDEFINIDA EN BERGÉ LOGÍSTICA DE L’ARBOÇ

   Desde CGT informamos que el pasado viernes día 7 de octubre la Sección Sindical de CGT en Bergé Logística de L’Arboç procedió a registrar la convocatoria de Huelga Indefinida. La Huelga se iniciará el próximo día 17 de octubre a las 6 horas, y abarcará de manera indefinida los diferentes turnos de trabajo.

Bergé Logística S.L. es la cuarta empresa que pasa por el centro de trabajo de Saint-Gobain Cristalería S.L. de L’Arboç. Esta subcontrata releva a las anteriores, dos de las cuales acabaron en suspensión de pagos y otra de ellas, CTC Externalización, rompió el contrato con Saint-Gobain el pasado mes de marzo por, según la empresa, no serle rentable el servicio prestado en la división de Sekurit. De esta manera entró el pasado 15 de abril Bergé Logística S.L. en el centro de Saint-Gobain en L’Arboç.

Después de unas duras negociaciones en el Departament de Treball con la empresa saliente y entrante, se llegaron a unos acuerdos en los que Bergé se comprometió a la subrogación total de la plantilla y a pasar a indefinidos una serie de contratos que considerábamos en Fraude de Ley. Además se quedó en fijar fecha para una reunión y así para explicarle los acuerdos a los que se ha subrogado y se alcanzaron acuerdos en otra serie de puntos como son el Convenio de aplicación. Bergé quería aplicar otro diferente al que hasta la fecha venía regulando las condiciones laborales de los trabajadores subrogados.

Al final, el día 16 de abril se acordó que el Convenio de aplicación seguiría siendo el de las empresas Siderometalúrgicas de Tarragona. Se acordó una subida lineal de 25 € para toda la plantilla, así como el pago de la antigüedad, la regularización de todos los conceptos retributivos en función de las subida de las tablas salariales del Convenio Colectivo. También se acordó el dotar de una persona más en una línea en concreto cuando ésta fabrique unos modelos que van empaquetados a 45 lunas y que suponía una carga de trabajo desmesurada. Se fijaron los salarios mínimos para las nuevas contrataciones, con el fin de garantizar que no se precarizase más el empleo y que no sirviese de herramienta para despedir a los trabajadores que más cobran y llevan más tiempo en la empresa.

Pues bien, de todo esto Bergé cumple lo que quiere. No está pagando la nocturnidad, así como tampoco está pagando los complementos AD PERSONAM  a las nuevas contrataciones. Está pagando por debajo de los salarios base que contempla el Convenio y los acuerdos alcanzados. Obliga a los trabajadores a realizar horas extras sin pagarlas, recordando los más oscuros tiempos del esclavismo industrial del Siglo XIX. En cuanto a la contratación decir que, la subcontrata comienza a contratar en Fraude de Ley y a través de ETT’s, cosa que hace muy difícil el control por parte del Comité de Trabajadores del cumplimiento de los acuerdos.

También aumenta las cargas de trabajo, pretendiendo que algunos trabajadores asuman tareas del personal propio de plantilla de Saint-Gobain Cristalería S.L. y de otra subcontrata a la que se le retiran funciones para reducir el número de trabajadores.

Desde CGT consideramos que todo esto es fruto de las continuas vueltas de tuerca que Saint-Gobain aplica a las subcontratas con el fin de obtener más beneficios, más de los millonarios beneficios que obtuvo el año pasado. Queda constatado todo ello cuando es Bergé la cuarta empresa que pasa por el centro de L’Arboç y esta la 5ª Huelga Indefinida convocada.

También queremos dejar claro el despotismo de Bergé Logística a la hora de resolver las quejas de las Sección Sindical de CGT y hace caso omiso a todo lo que sea velar por los acuerdos alcanzados, y sigue con los incumplimientos de los mismos como si no pasara nada.

Pues hasta aquí han llegado, no quieren que se les trate como  mera mercancía y menos aún como esclavos. Exigen un trato digno y el cumplimiento total de los acuerdos. En definitiva, reclaman que se respete la legalidad y el respeto por los derechos de los trabajadores, esos principios de los que Saint-Gobain se hace eco, dice cumplir y que luego permite que las subcontratas hagan lo que quieran con el único fin de conseguir más beneficios a costa del detrimento de los derechos y de las condiciones de trabajo de la plantilla.

Por todo lo indicado el próximo día 17 de octubre irán a la Huelga hasta conseguir TODOS los objetivos marcados y determinados en las diferentes Asambleas de trabajadores.

Contra el despotismo patronal y la precarización del empleo.

¡¡¡Ninguna agresión sin respuesta!!!

SALUD

El Vendrell a 10 de octubre de 2016

CGT CONVOCA VAGA INDEFINIDA A BERGÉ LOGÍSTICA DE L’ARBOÇ

   Des de CGT informem que divendres passat dia 7 d’octubre, la Secció Sindical de CGT a Bergé Logística de l’Arboç, va procedir a registrar la convocatòria de Vaga Indefinida. La Vaga s’iniciarà el proper dia 17 d’octubre a les 6 hores, i abastarà de manera indefinida els diferents torns de treball.

Bergé Logística S.L. és la quarta empresa que passa pel centre de treball de Sant-Gobain Cristalería S.L. de l’Arboç. Aquesta subcontracta relleva les anteriors, dues de les quals van acabar en suspensió de pagaments i una altra d’elles, CTC Externalización va trencar el contracte amb Saint-Gobain el passat mes de març per, segons l’empresa, no ser-li rendible el servei prestat en la divisió de Sekurit. D’aquesta manera va entrar el 15 d’abril Bergé Logística S.L. al centre de Saint-Gobain a l’Arboç.

Després d’unes dures negociacions al Departament de Treball amb l’empresa sortint i entrant, s’arriben a acords en què Bergé es va comprometre a la subrogació total de la plantilla i a passar a indefinits un seguit de contractes que consideràvem en Frau de Llei. A més es fixa data per a una reunió i així per explicar-li els acords als quals s’ha subrogat i s’assoleixen acords en una altra sèrie de punts com són el Conveni d’aplicació. Bergé volia aplicar un altre diferent al que fins a la data regulava les condicions laborals dels treballadors subrogats.

Finalment, el dia 16 d’abril s’acordà que el Conveni d’aplicació seguiria sent el de les empreses Siderometal·lúrgiques de Tarragona. Es va acordar una pujada lineal de 25 € per a tota la plantilla, així com el pagament de l’antiguitat, la regularització de tots els conceptes retributius en funció de les pujada de les taules salarials del Conveni Col·lectiu. També es va acordar el dotar d’una persona més en una línia en concret quan aquesta fabriqui uns models que van empaquetats a 45 llunes i que suposava una càrrega de treball desmesurada. Es van fixar els salaris mínims per a les noves contractacions, per tal de garantir que no es precaritzi més l’ocupació i que no serveixi d’eina per acomiadar els treballadors que més cobren i porten més temps a l’empresa.

Doncs bé, de tot això Bergé compleix el que vol. No està pagant la nocturnitat, així com tampoc està pagant els complements ad personam a les noves contractacions. Està pagant per sota dels salaris base que contempla el Conveni i els acords assolits. Obliga als treballadors a fer hores extres sense pagar-les, recordant els més foscos temps de l’esclavisme industrial del Segle XIX.

Pel que fa a la contractació val a dir, la subcontracta he fet ús de les ETT´s per a contractar en Frau de Llei, cosa que fa molt difícil el control per part del Comitè de Treballadors del compliment dels acords.

També augmenta les càrregues de treball, pretenent que alguns treballadors assumeixin tasques del personal propi de plantilla de Saint-Gobain Cristalería S.L. i d’una altra subcontracta a la qual se li retiren funcions per reduir el nombre de treballadors.

Des de CGT considerem que tot això és fruit de les contínues voltes de rosca que Saint-Gobain s’aplica a les subcontractes per tal d’obtenir més beneficis, més dels milionaris beneficis que va obtenir l’any passat. Queda constatat tot això quan és Bergé la quarta empresa que passa pel centre de l’Arboç i aquesta la cinquena Vaga Indefinida convocada.

També volem deixar clar el despotisme de Bergé Logística a l’hora de resoldre les queixes de la Secció Sindical de CGT i que obvia tot el que sigui vetllar pels acords assolits, per seguir amb els incompliments dels mateixos com si no passés res .

Doncs fins aquí han arribat, no volen que se’ls tracti com a mera mercaderia i menys encara com a esclaus. Exigeixen un tracte digne i el compliment total dels acords. En definitiva, reclamen que es respecti la legalitat i el respecte pels drets dels treballadors, aquests principis dels que Saint-Gobain es fa ressò, diu complir i que després permet que les subcontractes facin el que vulguin amb l’única finalitat d’aconseguir més beneficis a costa del detriment dels drets i de les condicions de treball de la plantilla.

Per tot l’indicat, el proper dia 17 d’octubre aniran a la Vaga fins a aconseguir TOTS els objectius marcats i determinats en les diferents Assemblees de treballadors.

Contra el despotisme patronal i la precarització del treball. 

Cap agressió sense resposta !!!

 

SALUT

El Vendrell a 10 octubre 2016

CINEFÒRUM ANTIFEIXISTA 12 d’octubre

acto-12o-2016

La lengua de las mariposas.

Aquesta pel·lícula és el retrat del que passava en alguns pobles abans de l’alçament militar franquista dels anys trenta a través dels ulls d’un nen i de la seva relació amb un mestre d’escola que utilitza la observació i la curiositat en comptes de l’autoritat. Ens relata l’actuació repressora dels falangistes als pobles i sobretot ens obre les portes a reflexionar sobre la pressió social del què diran, el caciquisme, el valor de la pedagogia, i el dolor causat pel feixisme també a escala quotidiana. Parlem, doncs, del feixisme que no és a la trinxera i també de la tendresa de la manera antifeixista de veure el món.

MANIFEST: No celebrem el feixisme, combatem-lo!

Altre cop, com cada any, arriba el 12 d’octubre i amb ell es revifa el discurs de la raça i de l’imperi. Aquesta diada ha estat maquillada amb una capa de celebració democràtica del concepte d’hispanitat, però per totes és sabut que el que se celebra és aquell imperi erigit a foc i sang que tant enyoren alguns elements.

Sí, aquesta jornada que des de fa anys se’ns ven com una festa “nacional” no és res més que l’apologia de la colonització i tot el que va comportar: ocupació de terres, espolis, violacions, assassinats, invasions, genocidis, guerres, explotació, esclavisme etc. Així, un cop més, toca qüestionar el que es vol celebrar i toca desmuntar i assenyalar tot vestigi d’aquesta colonització, i d’aquesta hipocresia que ens esquitxa arreu: quants edificis que són admirats estan fets amb els diners i el dolor de l’esclavisme? Quantes figures que són considerades il·lustres són mers negrers explotadors? Deixem d’admirar el genocidi i deixem d’ocultar-lo.

També ens toca anar més enllà. Sabem que per aquestes dates els grups feixistes i racistes augmenten la seva acció i revifen el seu discurs. Sabem que és una de les seves diades preferides per què l’imperialisme i la idea de la raça van intrínsecament lligades al seu ideari autoritari. Mostren el seu orgull per aquests conquestes i n’omplen els carrers i les xarxes.

Aquí a la comarca del Baix Penedès, malauradament, també. Diferents grupuscles d’ultradreta i racistes empastifen els carrers amb pintades insuportables i menyspreables que enalteixen l’odi cap a qui no és com ells pretenen que siguem. Sembren odi i són una barbaritat basada en la xenofòbia i l’exercici constant de l’abús, fomenten relacions de poder entre les treballadores i veïnes, i també la homofòbia, el masclisme i la misogínia més recalcitrants. En definitiva, no només culpen a les més indefenses dels problemes que genera el sistema sinó que, a més, busquen dividir la classe treballadora a cop de populisme i xantatge fàcil.

No podem restar de braços plegats mentre hem assistit aquest any, no sense resposta ben clara, a la fundació de Respeto a la comarca. No podem quedar callades mentre els cadells del feixisme i el racisme de la comarca intenten intimidar tothom. No podem consentir les seves agressions. És més, no els podem consentir a ells ja que la seva sola presència resulta una agressió, resulta clarament insuportable. Si banalitzem la seva existència els estarem donant pista per a actuar, i al feixisme no li podem donar peixet, l’hem de combatre, l’hem d’esborrar.

De la mateixa manera que no vam consentir que Respeto estigués tranquil, de la mateixa manera que seguim assenyalant que la gran majoria de grups polítics no van estar ni estan a l’alçada davant de Respeto, PxC i altres organitzacions que campen per la zona, seguirem dient que la omissió és consentir-los i que consentir el feixisme i no respondre és pura complicitat. Cal respondre. I qui no ho faci s’estarà posicionant al seu costat. Nosaltres seguirem al mateix lloc de sempre: la clara i diàfana repulsió vers la voluntat d’aquests grups de fer-nos viure i reviure odi. Seguirem combatent-lo perquè ni s’hi pot dialogar ni s’hi pot discutir. Seguirem dient que no els volem, que a nosaltres no ens enreden i que seguirem responent que mai més!

Feixisme ni al Baix Penedès ni a enlloc! Fem-los fora!

El 12 d’octubre no celebrem, combatem!

acto-12o-2016

La lengua de las mariposas.

Esta película es el retrato de lo que pasaba en algunos pueblos antes del alzamiento militar franquista de los años treinta a través de los ojos de un niño y de su relación con un maestro de escuela que utilita la observación y la curiosidad en vez de la autoridad. Nos relata la actuación represora de los falangistas en los pueblos y sobretodo nos abre las puertas a reflexionar sobre la presión social del que dirán, el caciquismo, el valor de la pedagogía, y el dolor causado por el fascismo también a escala cotidiana. Hablamos, pues, del fascismo que no está en la trinchera y también de la ternura de la manera antifascista de ver el mundo.

MANIFIESTO: ¡No celebramos el fascismo, lo combatimos!

Otra vez, como cada año, llega el 12 de octubre y con él se revive el discurso de la raza y del imperio. Esta fecha ha sido maquillada con una capa de celebración democrática del concepto de hispanidad, pero ya es sabido por todas que lo que se celebra es aquel imperio erigido con fuego y sangre que tanto echan de menos algunos elementos. Sí, esta jornada que des de hace años se nos vende como una fiesta “nacional” no es nada más que la apología de la colonización y todo lo que comportó: ocupación de tierras, expolios, violaciones, asesinatos, invasiones, genocidios, guerras, explotación, esclavismo etc. Así, una vez más, toca cuestionarse qué es lo que se quiere celebrar y toca desmontar y señalar todo vestigios de la colonización, y de esta hipocresía que nos salpica: cuantos edificios que son admirados están hechos con el dinero y el dolor del esclavismo? ¿Cuantas figuras que son consideradas ilustres son negreros explotadores? Dejemos de admirar el genocidio y dejemos de ocultarlo.

También nos toca ir más allá. Sabemos que por estas fechas los grupos fascistas y racistas aumentan sus acciones y sus discursos. Sabemos que es una de sus jornadas favoritas por que el imperialismo y la idea de la raza van intrínsecamente ligadas a su ideario autoritario. Muestran su orgullo por estas conquistas y llenan de éste las calles y las redes. Aquí en la comarca del Baix Penedès, desgraciadamente, también. Diferentes grupúsculos de ultraderecha y racistas ensucian las calles con pintadas insoportables y despreciables que enaltecen el odio hacia quienes no son como ellos pretenden que seamos. Siembran el odio y son una barbaridad basada en la xenofobia y el ejercicio constante del abuso, fomentan relaciones de poder entre las trabajadoras y vecinas, y también la homofobia, el machismo y la misoginia más recalcitrantes. En definitiva, no solo culpan a las más indefensas de los problemas que el mismo sistema genera sino que además buscan dividir a la clase trabajadora a golpe de populismo y chantaje fácil.

No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras hemos asistido este año, no sin respuesta bien clara, a la fundación de Respeto en la comarca. No podemos callar mientras los cachorros del fascismo y el racismo de la comarca nos intentan intimidar a todas. No podemos consentir sus agresiones. Es más, no los podemos consentir a ellos ya que su sola presencia resulta una agresión, resulta claramente insoportable. Si banalizamos su existencia les estaremos dando pista para actuar, y al fascismo no le podemos dar cancha, tenemos que combatirlo, tenemos que borrarlo.

De la misma manera que no consentimos que Respeto estuviese tranquilo, de la misma manera que seguimos señalando que la gran mayoría de grupos políticos no estuvieron ni están a la altura ante Respeto, PxC y otras organizaciones que hay por la zona, seguiremos diciendo que la omisión es consentirles y que consentir el fascismo y no responder es pura complicidad. Hace falta respuesta. Y quien no lo haga estará posicionándose de su lado. Nosotras seguiremos en el mismo lugar de siempre: la clara y diáfana repulsión hacia la voluntad de estos grupos de hacernos vivir y revivir el odio. Seguiremos combatiéndolo porque no se le puede ni dialogar ni discutir. Seguiremos diciendo que no los queremos, que a nosotras no nos engañan y que seguiremos respondiendo que ¡nunca más!

¡Fascismo ni en el Baix Penedès ni en ninguna parte! ¡Fuera fascistas!

¡El 12 de octubre no celebramos, combatimos!

 

 

La CGT Baix Penedès davant les declaracions masclistes del mossèn de La Bisbal del Penedès.

La CGT Baix Penedès davant les declaracions masclistes del mossèn de La Bisbal del Penedès.

     Des de CGT denunciem i condemnem les paraules del “nou mossèn” de La Bisbal del Penedès, pronunciades durant el sermó de la Missa de la festa Major de La Bisbal en les que literalment va dir el següent:

“A les dones us pertoca estar a casa i ser submises als homes, com Maria Magdalena”

Per a no treure de context la frase, s’ha d’assenyalar que aquesta es diu durant una exposició del religiós sobre el model de “bona mare” i “bona dona”, tal i com ha reconegut la mateixa alcaldessa Agnès Ferrer de CIU.

Durant tot el dia d’ahir saltava a les xarxes socials la menyspreable frase de mossèn Vladimir, i després de la denuncia i condemna per part de la CGT, en la mesura que considerem que aquestes paraules no són més que “apologia del masclisme i adoctrinament en la submissió de les dones”, el personatge es reafirma en un mitjà local que va tenir la sort de parlar amb ell i amb l’alcaldessa. Diem sort perquè durant el dia d’avui que ha aparegut la noticia a mitjans de més llarga tirada, no han volgut fer declaracions cap dels dos. Això sí, per mitjà de les xarxes socials, l’Arquebisbat de Tarragona ha traslladat la carta de “penediment”, sense donar cap opinió al respecte.

D’altra banda, l’alcaldessa de La Bisbal del Penedès, es mostrava sorpresa pel missatge del clergue durant la missa de la Festa major celebrada el passat 15 d’agost, aquesta sorpresa s’ha anat diluint fins el punt de declarar que van ser unes paraules desafortunades, però que serà un gran mossèn per al poble de La Bisbal. Ella sabrà, què vol per a La Bisbal, un poble segur per a les dones o un poble on es normalitzi i es relativitzi la violència de gènere.

Nosaltres ho tenim clar, no volem CAP espai on se’ns digui què hem de fer. Denunciarem una i altra vegada totes aquelles actituds que pretenguin adoctrinar les dones perpetuant així la violència de gènere i tornant a discursos propis d’èpoques fosques. Sembla ser que no és suficient amb el fet que cada vuit hores una dona és víctima d’una agressió sexual a l’estat espanyol. Sembla ser que no és suficient amb què el degoteig de feminicidis sigui cada cop més constant i pitjor. Sembla ser que hi ha qui es permet frivolitzar i fer aquest tipus de discursos que fomenten que el món en el que vivim sigui masclista. Un món en el que un religiós, un opinador o un polític es creuen amb la autoritat de dir-nos què hem de portar o no, que hem de parir o no, que hem de dir o no. Doncs cap d’aquests discursos o actituds poden ser consentides, ja que consentir o no respondre al masclisme és ser-ne còmplice.

Des de CGT volem animar les respostes a aquesta agressió contra les dones, en canvi, i volem destacar, que en cap cas hem demanat cap rectificació del mossèn tal i com ha aparegut a La Razón. Sabem qui són, sabem que rectificar aquesta frase és impossible ja que és molt clara i forma part de la ideologia masclista en la que es basa un cop més un dels seus porta veus, en aquest cas l’Església. Per tot això, des de CGT portarem a terme totes les mesures que creguem oportunes.

Cap agressió sense resposta.

Si toquen a una ens toquen a totes!!!

 Secretaria d’Acció Social i Gènere

Salut

El Vendrell a 30 d’agost de 2016

Dossier de premsa:

CAT:

http://delcamp.cat/baixpenedesdiari/noticia/1288/el-nou-mossen-de-la-bisbal-fa-una-crida-perque-les-dones-es-quedin-a-casa-submises

http://www.eixdiari.cat/societat/doc/65155/el-nou-mossen-de-la-bisbal-del-penedes-es-disculpa-per-haver-dit-que-a-les-dones-els-toca-ser-submis.html

CAST:

http://www.antena3.com/noticias/sociedad/cura-bisbal-penedes-insta-mujeres-ser-sumisas-hombres-como-maria_2016083057c561930cf29c8e1d897505.html

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/cura-bisbal-del-penedes-anima-las-mujeres-ser-sumisas-los-hombres-5350748

http://www.lavanguardia.com/vida/20160830/404280652722/mosen-bisbal-penedes-mujeres-sumisas.html

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/08/30/57c54766e2704eb8168b45c5.html

http://www.larazon.es/local/cataluna/el-mosen-de-la-bisbal-del-penedes-insta-a-las-mujeres-a-ser-sumisas-BH13416025

http://www.20minutos.es/noticia/2826620/0/parroco-tarragona/polemica-mujeres/sumisas/

http://www.diaridetarragona.com/comarques/68744/polemica-por-el-sermon-sexista-%20del-futuro-parroco-de-la-bisbal-

La CGT Baix Penedès ante las declaraciones machistas del sacerdote de La Bisbal del Penedès.

La CGT Baix Penedès ante las declaraciones machistas del sacerdote de La Bisbal del Penedès.

    Desde CGT denunciamos y condenamos las palabras del “nuevo cura” de La Bisbal del Penedès, pronunciadas durante el sermón de la Misa de la Festa Major de La Bisbal, en las que literalmente decía lo siguiente:

“A las mujeres os corresponde estar en casa y ser sumisas a los hombres, como María Magdalena.”

Para no sacar de contexto la frase, hay que señalar que ésta se dice durante una exposición del párroco sobre el modelo de “buena madre” y “buena mujer”, tal y como ha reconocido la propia alcaldesa Agnès Ferrer de CIU.

Durante el día de ayer saltaba en las redes sociales la deleznable frase del mosén Vladimir, y tras la denuncia y condena por parte de CGT, en la medida que consideramos que estas palabras no son más que “Apología del machismo y adoctrinamiento en la sumisión de las mujeres.”, el personaje se reafirma en un medio local que tuvo la suerte de hablar con él y con la alcaldesa. Decimos suerte, porque durante el día de hoy que ha saltado la noticia a medios de más largo alcance, no han querido hacer declaraciones ninguno de los dos. Eso sí, por medio de las redes sociales, el Arzobispado de Tarragona ha trasladado la carta de “arrepentimiento”, sin dar opinión al respecto.

Por otra parte, la alcaldesa de La Bisbal del Penedès, se mostraba sorprendida por el mensaje del cura en la misa de la Festa Major celebrada el pasado 15 de agosto, esa sorpresa se ha ido diluyendo hasta declarar que fueron unas palabras desafortunadas, pero que será un gran mosén para el pueblo de La Bisbal. Ella sabrá, qué es lo que quiere para La Bisbal, un pueblo seguro para las mujeres o un pueblo donde se normalice y relativice la violencia de género.

Nosotras lo tenemos claro, no queremos NINGÚN espacio donde se nos diga lo que tenemos que hacer. Denunciaremos una y otra vez, todas aquellas actitudes que pretendan adoctrinar a las mujeres perpetuando así la violencia de género y volviendo a discursos propios de épocas oscuras. Parece que no es suficiente con el hecho de que cada ocho horas una mujer sea víctima de una agresión sexual en el estado español. Parece que no hay suficiente con que el goteo de feminicidios sea cada vez más constante y peor. Parece que hay quien se permite frivolizar y hacer este tipo de discursos que fomentan que el mundo en el que vivimos sea machista. Un mundo en el que un religioso, un opinador o un político se creen con la autoridad de decirnos que debemos llevar o no, que debemos parir o no, que debemos decir o no. Pues ninguno de estos discursos ni actitudes puede ser consentida, ya que consentir o no responder al machismo es ser cómplice de éste.

Desde CGT queremos animar las respuestas a esta agresión contra las mujeres, en cambio, y queremos destacar, que en ningún caso hemos pedido rectificación alguna del cura tal y como ha aparecido en La Razón. Sabemos quiénes son, sabemos que rectificar esa frase es imposible ya que es muy clara y forma parte de la ideología machista en la que se basa una vez más uno de sus voceros, en este caso de la Iglesia. Por todo ello, desde CGT llevaremos a cabo todas las medidas que creamos oportunas.     

Ninguna agresión sin respuesta.

Si tocan a una, nos tocan a todas!!!

Secretaría de Acción Social y Género

SALUD

El Vendrell a 30 de agosto de 2016

Dosier de prensa:

CAST:

http://www.antena3.com/noticias/sociedad/cura-bisbal-penedes-insta-mujeres-ser-sumisas-hombres-como-maria_2016083057c561930cf29c8e1d897505.html

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/cura-bisbal-del-penedes-anima-las-mujeres-ser-sumisas-los-hombres-5350748

http://www.lavanguardia.com/vida/20160830/404280652722/mosen-bisbal-penedes-mujeres-sumisas.html

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/08/30/57c54766e2704eb8168b45c5.html

http://www.larazon.es/local/cataluna/el-mosen-de-la-bisbal-del-penedes-insta-a-las-mujeres-a-ser-sumisas-BH13416025

http://www.20minutos.es/noticia/2826620/0/parroco-tarragona/polemica-mujeres/sumisas/

http://www.diaridetarragona.com/comarques/68744/polemica-por-el-sermon-sexista-%20del-futuro-parroco-de-la-bisbal-

CAT:

http://delcamp.cat/baixpenedesdiari/noticia/1288/el-nou-mossen-de-la-bisbal-fa-una-crida-perque-les-dones-es-quedin-a-casa-submises

http://www.eixdiari.cat/societat/doc/65155/el-nou-mossen-de-la-bisbal-del-penedes-es-disculpa-per-haver-dit-que-a-les-dones-els-toca-ser-submis.html

CAMPANYA D’ESTIU CONTRA LA PRECARIETAT AL BAIX PENEDÈS

NO ET MENGIS LA PRECARIETAT!

Un any més ha començat a la nostra població la temporada d’estiu, època en la qual es produeix més activitat econòmica per l’arribada del turisme, únic o  principal motor econòmic.

I un any més començaran els debats de per quin tipus de model turístic s’aposta, les terrasses al passeig o a la platja, horaris comercials o la gran campanya mediàtica contra el “Top Manta”…

Que aquests temes siguin els que centren el debat a la comarca ve donat per les administracions o ajuntaments a través de les parts més interessades. Des de CGT creiem que en realitat s’hauria de posar l’accent en la problemàtica que patim la immensa majoria dels veïns i veïnes treballadors i treballadores, a l’atur o no, del nostre  poble.

Des d’aquí denunciem el tipus de feina o treball que es crea en el nostre poble i al que s’han d’enfrontar els seus treballadors i treballadores en la seva immensa majoria en el sector d’Hostaleria i Comerç.

Precarietat, Explotació Laboral, Frau Contractual, Abús i Economia Submergida, són les condicions de treball que, per desgràcia, molts ja suposen que són normals si vols treballar al Baix Penedès. Una comarca on l’atur està en el 24’08%, el més alt de tota Catalunya, afectant a molts/es joves i no tant joves que arriben a la desesperació.

No podem seguir permetent que els empresaris d’aquest sector s’aprofitin d’aquesta desesperació i situació, tenint a treballadors/es contractats de 15  a 20 hores a la setmana però que, en realitat estiguin treballant de 40 a 60 hores per sous no superiors a 800 o 900 euros al mes, essent aquest exemple el millor dels casos ja que existeix un contracte, doncs no seria pas una excepció trobar-nos a treballadores sense cap tipus de contractació. Tampoc podem permetre que es paguin 2€ la hora per netejar la habitació d’un hotel sense tenir en compte els Convenis Col·lectius del sector.

I ja sigui amb contracte o sense, el treballador/a té pràcticament “esborrat” de la seva ment o prohibit posar-se malalt o insinuar algun tipus de dret que contingui el seu conveni, això en la majoria dels casos suposa que li assenyalin la porta de l’acomiadament o no renovació…

Volem denunciar aquesta situació laboral precària en la nostra població i comarca ja que , en realitat, és aquesta la que afecta directament a les nostres condicions materials de vida, la dels treballadors i treballadores, que som la immensa majoria de la comarca del Baix Penedès. Mentrestant sembla que el problema estigui en la competència deslleial que segons l’ajuntament, la majoria de partits i els empresaris, crea  un migrant que ven samarretes i bosses al passeig marítim.

Creiem i sabem que la major competència deslleial és la de l’empresari que no fa contractes, que no paga Seguretat Social o que ho fa en forma de contracte en Frau de Llei, front al que sí acompleix o hauria d’acomplir amb els salaris, horaris i drets que marca el conveni del treballador/a.  I destacar que el que no acompleix amb la Seguretat Social d’una manera o altra està posant en risc les pensions i prestacions de la resta de treballadors i treballadores.

Cal qüestionar-se i pensar quin tipus de treball  o feina volem al nostre poble, per a les nostres joves i les futures generacions. No podem acceptar aquesta lògica ni pensar que és normal. No poden fer que el seu negoci sigui rentable i que aquesta rendibilitat es fonamenti en l’explotació i en l’acceptació d’aquestes condicions de treball. I sobretot cal organitzar-se per a front a tota aquesta precarietat.

Si creus que les teves condicions de treball no son dignes, o vols consultar-nos, ja saps on trobar-nos. Us assessorarem sobre la vostra situació laboral. També podeu utilitzar diferents eines davant l’assetjament i el maltractament que de vegades es dona per part d’encarregats/es, patrons/es. Podeu gravar amb el mòbil las converses i després veurem si són constitutives d’algun tipus d’infracció o delicte.També podreu presentar les denuncies corresponents davant la Inspecció de Treball o a la Bústia anònim de la Inspecció de Treball, que està a disposició de tots i totes les treballadores, aquí podreu explicar què passa al vostre lloc de treball sense haver de donar cap dada vostra,  a la següent adreça:

http://www.empleo.gob.es/buzonfraude/

No et deixis explotar, defensa’t!

ORGANITZA’T I LLUITA!

El Vendrell estiu de 2016

Salut

¡NO TE COMAS LA PRECARIEDAD!

Un año más ha comenzado en nuestra Comarca la temporada de verano, que es cuando más actividad económica se da por la llegada del turismo, único o principal motor económico.

Y un año más comenzarán los debates de por qué tipo de modelo turístico se apuesta, las terrazas en el paseo o en la playa, horarios comerciales o la gran campaña mediática de todos los años contra el “Top Manta”…

Que estos temas sean los que centren el debate entre la Comarca, viene dado por las administraciones o Ayuntamientos a través de las partes más interesadas. Desde CGT creemos que en realidad se debería poner el acento en la problemática que padecemos la inmensa mayoría de los vecinos trabajadores y trabajadoras en paro o no del Baix Penedès.

Desde aquí denunciamos el tipo de empleo o trabajo que se crea en nuestro pueblo, y al que se deben de enfrentar sus trabajadores, en su inmensa mayoría en el sector de Hostelería y Comercio.

Precariedad, Explotación Laboral, Fraude Contractual, Abuso, y Economía Sumergida, son las condiciones de trabajo que, por desgracia, muchos ya dan como “normales” si quieres trabajar en el Baix Penedès. Una Comarca donde el paro  está en el 24’08%, el más alto en toda Catalunya, afectando a muchos jóvenes y no tan jóvenes al borde de la desesperación. 

No podemos seguir permitiendo que empresarios/as de este sector se aprovechen de esta desesperación y situación, teniendo a trabajadores contratados a 15 o 20 horas a la semana, y que en realidad estén de 40 a 60 horas trabajando por sueldos no superiores a 800 o 900 Euros al mes, siendo este ejemplo el “mejor” de los casos ya que en este caso tiene contrato, pues no es una excepción encontrarnos con trabajadores y trabajadoras sin ningún tipo de contratación. Tampoco podemos permitir que se paguen 2 € por limpiar una habitación de hotel, sin tener en cuenta los Convenios Colectivos del sector.

Y ya sea contratado o no, el trabajador tiene prácticamente “borrado” de su mente o prohibido el simple hecho de caer enfermo, o insinuar algún tipo de derecho de su Convenio, eso en la mayoría de los casos es señalar la puerta del despido o no renovación…

Queremos denunciar esta situación laboral precaria en nuestra Comarca, porque es esta en verdad la que afecta directamente a nuestras condiciones materiales de vida, la de los trabajadores y trabajadoras, que somos la inmensa mayoría de la Comarca del Baix Penedès. Mientras parece que los problemas estén en la competencia desleal que “genera” un inmigrante que vende camisetas o bolsos en el paseo marítimo, según las distintas administraciones, la mayoría de partidos políticos y empresarios.

Creemos y sabemos que la mayor competencia desleal, es la del empresario que no hace contrato, que no paga Seguridad Social o lo hace en forma de contrato en fraude de ley, frente al que sí cumple o debería cumplir con los salarios, horarios y derechos que marca el Convenio de su trabajador. Y destacar que el que no cumple con la Seguridad Social en una medida u otra está poniendo en riesgo las pensiones y prestaciones sociales del resto de trabajadores y trabajadoras.

Cabe cuestionarse y pensar qué tipo de trabajo o empleo queremos en nuestro pueblo, para nuestros jóvenes y futuras generaciones. No podemos dar como normal o aceptar esa “lógica”. No pueden hacer que su negocio sea rentable y que dicha rentabilidad se apoye en la explotación y en la aceptación de estas condiciones de trabajo. Y sobre todo hay que organizarse para hacer frente a toda esta precariedad.

Si crees que tus condiciones de trabajo no son dignas, o quieres consultarnos, ya sabes dónde encontrarnos. Os asesoraremos sobre vuestra situación laboral. También podéis utilizar diferentes herramientas ante el acoso y el maltrato que algunas veces se da por parte de encargados/as, jefes y jefas. Podéis grabar con el móvil las conversaciones y luego veremos si son constitutivas de algún tipo de infracción o delito. De igual forma presentar las denuncias correspondientes ante la Inspección de Trabajo o en el Buzón anónimo de la Inspección de Trabajo, que está a disposición de todos y todas las trabajadoras, aquí podréis explicar lo que pasa en vuestro puesto de trabajo sin tener que dar ningún dato vuestro,  en la siguiente dirección:

http://www.empleo.gob.es/buzonfraude/

¡No te dejes explotar, defiéndete!

¡ORGANÍZATE Y LUCHA!

El Vendrell verano de 2016

Salud

CGT DAVANT L’ACCIDENT LABORAL MORTAL A ACEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE L’ARBOÇ (TARRAGONA)

CGT DAVANT L’ACCIDENT LABORAL MORTAL A

ACEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE L’ARBOÇ (TARRAGONA)

Des de la Federació Comarcal del Baix Penedès lamentem el tràgic accident ocorregut el passat dilluns dia 23 a les instal·lacions de l’empresa Aceros para la Construcción (Campesa) de l’Arboç, i que s’ha cobrat la vida del company José Luis de 44 anys d’edat.

 L’esmentat accident es va produir al desprendre’s una peça de gran pes de la línia en la qual treballava, caient-li a sobre i desencadenant el tràgic desenllaç. En aquests moments s’està investigant, per part dels Mossos d’Esquadra i l’Autoritat laboral, amb la finalitat d’aclarir les causes de l’accident i depurar les responsabilitats oportunes. Fins ara podem dir que les investigacions no estan essent tan ràpides com voldríem, ja que donades les dures circumstàncies, s’ha de ser delicat a l’hora d’interrogar la plantilla que estava en aquells moments treballant, doncs ha estat un cop duríssim per a ells.

Considerem que s’ha de tenir especial cura en com es transmet la información que es desprèn d’aquest fatídic accident. Volem destacar el fet que Aceros para la Construcción, segons l’empresa que pertany a CELSA Group, venia d’un període de 1.000 dies sense accidents laborals.

Assegurem que aquestes afirmacions no són del tot certes i que només obeeixen a una pràctica més que habitual de moltes empreses: camuflar els accidents laborals amb baixes. Els recursos que s’utilitzen per a això es basen en fer que el treballador o treballadora sigui reubicada en un altre lloc de treball i que consti com que l’accident laboral no requereix baixa, falsejant estadístiques i ometent, així, les responsabilitats que se’n deriven en matèria de Seguretat i Salut Laboral.

Per norma general, la finalitat de camuflar els accidents laborals és el no tenir penalitzacions en els contractes que es concerten amb les Mútues Laborals i, així mateix, a nivell intern de la companyia, donar una imatge que no es correspon per res amb la crua realitat. Aquestes argúcies fan que no es posin tots els mitjans necessaris per a una efectiva Prevenció dels Riscos Laborals, ja que no hi ha requeriment per part de l‘autoritat laboral per tenir molts accidents doncs les dades i les estadístiques estan desvirtuades.

Per tot el que hem dit anteriorment, fem una crida a denunciar totes les irregularitats en matèria de Seguretat que en el dia a dia ens anem trobant en els nostres llocs de treball, amb la finalitat que no es torni a produir un fet com aquest ni tampoc d’altres de menor envergadura. També a reclamar les baixes laborals pertinents per a que així no es falsegin les dades ni les estadístiques, i hi hagi un major seguiment de la prevenció i la seguretat a la feina.

Veiem més que necessària la col·laboració de l’empresa a l’hora de facilitar la documentació que es requereixi des de les diferents organitzacions sindicals i que hi hagi total transparència per a poder veure les causes reals d’aquest desgraciat accident.

Sobretot volem transmetre el nostre condol a la família, a les persones properes i a tota la plantilla de Aceros para la Construcción.

Des de CGT ja s’han ofert els serveis jurídics a la família per si necessita disposar en qualsevol moment d’aquests, fent extensiva la nostra solidaritat i suport en aquests durs moments.

El Vendrell a 25 de maig de 2016

CGT ANTE EL ACCIDENTE LABORAL MORTAL EN

ACEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE L’ARBOÇ (TARRAGONA)

 

Desde la Federació Comarcal del Baix Penedès lamentamos el trágico accidente ocurrido el pasado lunes día 23 en las instalaciones de la empresa Aceros para la Construcción (Campesa) de l’Arboç, y que se ha cobrado la vida del compañero José Luis de 44 años de edad.

El citado accidente se produjo al desprenderse una pieza de gran peso de la línea en la que trabajaba, cayéndole encima y ocasionando el trágico desenlace. En estos momentos se está investigando por parte de los Mossos d’Esquadra y la Autoridad Laboral, con el fin de aclarar las causas del accidente y depurar las responsabilidades oportunas. Hasta la fecha podemos decir que las investigaciones no están siendo lo rápidas que quisiéramos, ya que dadas las duras circunstancias, hay que ser delicado a la hora de interrogar a la plantilla que se encontraba en esos momentos trabajando, pues ha sido un durísimo golpe para todos ellos.

Consideramos que hay que tener especial cuidado en cómo se transmite la información que se desprende de este fatídico accidente. Queremos destacar el hecho de que Aceros para la Construcción, según la empresa perteneciente a CELSA Group, venía de un periodo de 1.000 días sin accidentes laborales con baja.

Aseguramos que esas afirmaciones no son del todo ciertas y que tan solo obedecen a una práctica más que habitual de muchas empresas de camuflar los accidentes laborales con bajas. Los recursos que se utilizan para ello, se basan en hacer que el trabajador o trabajadora sea reubicada en otro puesto de trabajo y que conste como que el accidente laboral no requiere de baja, falseando estadísticas y omitiendo así las responsabilidades que se derivan en materia de Seguridad y Salud Laboral.

Por lo general la finalidad de camuflar los accidentes laborales es no tener penalizaciones en los contratos que se conciertan con las Mutuas Laborales y asimismo, a nivel interno de la compañía, dar una imagen que no se corresponde para nada con la cruda realidad. Estas argucias hacen que no se pongan todos los medios necesarios para una efectiva Prevención de los Riesgos Laborales, ya que no hay requerimiento por parte de la autoridad laboral por tener muchos accidentes, al estar todos los datos y estadísticas desvirtuadas.

Por todo lo anterior, hacemos un llamamiento a denunciar todas las irregularidades en materia de Seguridad que en el día a día nos vayamos encontrando en nuestros puestos de trabajo, con el fin de que no se vuelva a producir un hecho como éste y tampoco otros de menor envergadura. También a reclamar las bajas laborales pertinentes, para que así  no se falseen datos, estadísticas, y haya mayor seguimiento de la prevención y la seguridad en el trabajo.

Vemos más que necesaria la colaboración de la empresa a la hora de facilitar la documentación que se requiera desde las distintas organizaciones sindicales y que haya total transparencia para vislumbrar las causas reales de este desgraciado accidente.

Sobretodo queremos transmitir nuestro pésame a la familia, seres cercanos y a toda la plantilla de Aceros para la Construcción.

Desde CGT ya se han ofrecido los servicios jurídicos a la familia por si necesita disponer en cualquier momento de ellos, haciendo extensiva nuestra solidaridad y apoyo en estos duros momentos.

 

El Vendrell a 25 de mayo de 2016

ELS DRETS HUMANS NI ES COMPREN NI ES VENEN

COMUNICAT DE LA CGT BAIX PENEDÈS, JUSTICIA JUAN ANDRÉS

ELS DRETS HUMANS NI ES COMPREN NI ES VENEN

Avui dilluns 9 de maig havia de tenir lloc al Palau de la Justícia la designació del jurat popular del cas del Juan Andrés Benítez, i en realitat el que ha passat és molt més sinistre. Els Mossos d’Esquadra que el van matar i van encobrir el crim no ingressaran a presó ja que la Fiscalia, la defensa dels vuit mossos i l’acusació popular l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans (ACDDH) han arribat a un acord, que més que un pacte és una manera terrible de vendre la seva memòria i la seva dignitat.

Afirmem que els mossos el van matar perquè ells mateixos ho han confessat. Recordem que el cas del Juan Andrés és el cas més flagrant de brutalitat policial pel fet, entre d’altres coses, que es va produir sense cap mena d’escrúpol al carrer Aurora del barri del Raval, a la vista del veïnat. Part del veïnat indignat d’aquest barri de Barcelona va poder enregistrar la macabra “intervenció policial” i totes la vam poder veure a través de diversos mitjans de comunicació.

No en van tenir prou amb matar-lo sinó que van campar pel barri intentant intimidar les veïnes fins el punt de trucar a les seves portes per tal d’esborrar els enregistraments dels seus mòbils. Després de marxar el SEM van netejar les restes de sang del terra sabent que tot això els inculparia. I no només han provat de destruir aquestes proves, s’han passat tot aquest temps burlant-se dels fets, burlant-se de les persones que estimen el Juan Andrés, intentant donar una mala imatge d’ell i del col·lectiu LGTBI en una lamentable maniobra típica de la policia i els seus altaveus: voler fer culpable, davant la opinió pública, a la víctima de la seva brutalitat.

I encara han tingut la poca vergonya de continuar obstruint les investigacions. En una mostra més de falta de respecte i de fatxenderia van afaitar-se completament adduint excuses estúpides per a lliurar-se de les acusacions. Tot això sense cap mena de complex davant de les càmeres i presumint de la facilitat que tenen per a sortir-ne impunes. Al cap i a la fi “estan fent la seva feina” i sembla ser que aquesta també consisteix en fer més mal, si això és possible, a tot l’entorn del Juan Andrés fent de la recerca de justícia el seu propi i lamentable circ. En aquest no ha faltat el més fastigós corporativisme policial, incloent tots i cadascun dels seus mal anomenats sindicats, intentant tapar-se les vergonyes. Hem de tenir ben present que tots aquests grups, els dies de les esquadres, han fet crides a tancar files i solidaritzar-se amb els policies que estaven imputats en els diferents casos de morts en “actuacions policials”.

La seva impunitat es tradueix en que no aniran a presó, ja que han estat “condemnats” a 2 anys, rebran un curset de drets humans, no patrullaran el carrer durant 7 anys, no podran acostar-se a menys de 1.000 metres del Carrer Aurora del Raval i el Departament d’Interior es farà càrrec de pagar amb diner públic els 150.000 euros de la indemnització pactada. I diem impunitat perquè els càrrecs als que s’enfrontaven 6 dels 8 Mossos imputats eren d’homicidi, obstrucció a la justícia i contra la integritat moral. Aquest càrrecs sumaven un total de 66 anys de presó i els altres 2 que estaven acusats d’encobriment s’enfrontaven a peticions d’un any i mig per cadascun d’ells.

El cas del Juan Andrés és la mostra pública de moltes coses. De la impunitat policial relatada davant de les càmeres, del patiment ofegat per la burocràcia. I sobretot és un cas punyent perquè en ell s’hi reflecteixen molts d’altres en els que no hi havia les càmeres de les veïnes. És el cas en el que moltes s’hi veuen reconegudes i per això totes les persones solidàries hi lluitem colze a colze amb el grup de suport. I és per això que resulta tant sagnant la decisió presa per la ACDDH: ha contribuït de totes totes en la perpetuació de la impunitat policial. Des de la seva menyspreable tribuna s’atreveixen a autoasignar-se la representació del grup de suport Justícia per Juan Andrés en nom de ves a saber quina falsa autoritat en la matèria. La única missió en el dia d’avui era guanyar-se la legitimitat de l’acusació popular, cosa que s’ha reconegut i han utilitzat no pas per a defensar els drets humans, sinó per a arribar a un pacte amb el diable. Tot això tanca de manera perversa les portes als objectius de la lluita per a que es faci justícia per al Juan Andrés. Ens parlen amb condescendència de trinxeres, de les jurídiques i de les del carrer, repartint els papers de l’auca com si tinguessin poder per a fer-ho. Però nosaltres parlem del Poder, d’impunitat i d’infumables excuses que posen de manifest com es pot banalitzar el fet de ser un engranatge més d’aquest maleït sistema.

Nosaltres tenim clar quina és la nostra trinxera i aquesta és precisament la que s’encara a la vostra. No ens representeu per què els drets humans ni es compren i molt menys es venen.

Tot el nostre suport i solidaritat en aquests durs moments per a tot l’entorn del Juan Andrés Benítez.

Ni oblit ni perdó!!

Prou brutalitat policial!!

Prou impunitat!!

Manifest de la CGT 1er Maig a Tarragona

1º mayo TGN 2016

EL SEU MUR CAURÀ. I SERÀ LA NOSTRA FORÇA LA QUE EL FARÀ CAURE

    Avui, 1 de Maig, dia internacional de la classe treballadora, tornem a sortir al carrer un cop més. Enguany, es compleixen 130 anys de la revolta de Haymarket, arran de la qual 5 obrers anarquistes van ser ajusticiats per reivindicar la jornada de 8 hores de treball. Avui sortim per a reivindicar la memòria de totes aquelles i aquells que han estat represaliats i han caigut en la lluita per a defensar els nostres drets i la nostra dignitat, en contra de la dominació capitalista i de l’opressió estatal. Avui és una jornada de reivindicació, un dia per a ocupar l’espai públic i fer-nos visibles. Però no és només avui que sortim al carrer, no és només avui que ens fem presents davant dels nostres enemics de classe per a fer-los saber que estem aquí, que estem juntes, que tenim capacitat de resistir, que no admetrem ser reduïdes a objectes passius d’explotació.

No, no és només avui. Nosaltres ens organitzem i lluitem cada dia, perquè els patrons i els seus servidors es preparen de forma permanent per al conflicte, contra nosaltres, i nosaltres fem exactament el mateix. Perquè és cada dia que patim, de forma quotidiana, la precarització de les nostres condicions de treball i de vida, l’agressió contra els nostres drets laborals i socials. I és cada dia que plantem cara, mitjançant l’acció col·lectiva als carrers i als centres de treball.

Però no només plantem cara, i no només ens defensem. Ens preparem i ens organitzem per a passar a l’ofensiva, no pas per a evitar simplement les derrotes. No només per a repel·lir agressions, sinó per a anar més enllà i esfondrar el seu mur. Perquè el seu mur caurà, i serà la nostra força la que el farà caure. La força col·lectiva de la classe obrera organitzada. Avui és un bon dia per a deixar clar a tots els capitalistes del món que nosaltres, les proletàries i els proletaris de tots els països, serem els seus enterradors, farem miques el seu sistema de misèria. I de les seves runes en sortirà un nou món, que construirem des de baix, entre totes i per a totes.

El capitalisme és la guerra, la guerra contra totes nosaltres. Avui és un bon dia per a manifestar un cop més, de forma contundent, el nostre rebuig a les agressions imperialistes contra els pobles. I volem destacar especialment la barbàrie que amenaça i colpeja les nostres germanes i germans a Rojava i a la resta del Kurdistan. Saludem el seu coratge i revindiquem la seva lluita revolucionària contra les diferents formes de feixisme a les quals s’estan enfrontant. La seva victòria serà la nostra victòria, perquè la seva lluita és la nostra, i des d’aquí honorem, públicament, als qui es troben en la primera línia de front de la mateixa.

Fem una crida solidària a acollir amb els braços oberts, com ha fet sempre el moviment obrer al llarg de la seva història, a totes aquelles i aquells que fugen de la guerra i de la misèria que els amenaça als seus països. Denunciem, concretament, les polítiques repressives que exerceixen la Unió Europea i Turquia contra les refugiades que arriben a Europa des de la Mediterrània oriental. Aquesta Europa que es presenta al món, hipòcritament, com el presumpte bressol de no se sap quina “civilització”. Aquesta Europa s’ha tret definitivament la màscara i s’ha manifestat de forma descarnada com allò que realment és, una estructura de poder que transita amb passos ben ferms cap el feixisme, per la via de les polítiques austericides i de la vulneració dels drets humans més bàsics.

Nosaltres, tingueu-ho clar, plantarem cara al retorn del feixisme. I plantarem cara a qualsevol que intenti dividir la classe treballadora en base a criteris que tinguin a veure amb el gènere, l’orientació sexual, els orígens ètnics o nacionals de la gent que en formem part. Ho tornem a dir i ho diem ben alt: Som treballadors i treballadores, parlem totes les llengües i venim de tots els racons del món. No intenteu dividir-nos, perquè l’únic que aconseguireu és fer-nos més fortes i més forts. No hi ha lloc entre nosaltres per cap forma de racisme. Racistes, us ho tornem a repetir: Sou la vergonya de la nostra classe. Declarem, públicament, que sou els nostres enemics.

Com també són els nostres enemics els qui ens exploten i ens vexen a nosaltres, les dones, per a fer-nos més precàries, més subalternes, més invisibles. Aquests no tenen cabuda en el nou món que construirem. Aquest nou món que portem a dins i que no vol ni esclaus ni esclavistes, ni a la feina, ni als carrers, ni a casa. L’exercici d’aquest poder també existeix, i també corromp. És un pilar de de l’actual status quo, i també el farem caure.

Les últimes paraules d’aquest manifest volem dedicar-les a totes aquelles que han patit recentment i estan patint en aquests moments la repressió per part de l’Estat. A tots aquells companys i companyes que han estat agredides, detingudes, privades de llibertat i jutjades per organitzar-se i per lluitar. A les nostres estimades que ara mateix estan patint penes de presó pel simple fet de sortir al carrer a defensar els drets de totes un dia de vaga general. Per a elles, un missatge: Mai no us deixarem soles, mai no serem lliures fins que vosaltres no estigueu lliures, aquí, amb nosaltres. Per a l’Estat i els seus òrgans repressors, un altre: Mai no ens podreu vèncer, mai no acabareu amb la nostra lluita, per molts esforços i recursos que dediqueu a intentar desactivar-la i a infondre’ns por. Totes nosaltres som llavor, llaurem i sembrem cada dia. Mai no tindreu prou herbicida per a eradicar la revolta que germina i que creix. El futur és nostre i res del que feu no podrà evitar que ho sigui.

Visca l’1 de Maig i visca la lluita de la classe treballadora

Federació Comarcal CGT Baix Penedès

Federació Comarcal CGT Baix Camp-Priorat

Federació Intercomarcal CGT Tarragona